Prata med en förrådsexpert 08-128 79 000 alla vardagar 10:00 - 16:00
Allmänna Bestämmelser privatperson

(Skraggen AB Org nr: 556893-8491)

1. Upplåtelseavtal och villkor

1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under hyrestiden förvara gods i ett särskilt angivet Förvaringsutrymme.

1.2 Upplåtelsen av Förvaringsutrymmet och förvaringen sker på de villkor som anges i dessa Allmänna Bestämmelser och det som skriftligen kommit överens mellan parterna vilka gemensamt formar Avtalet.

2. Hyrestid och uppsägningstid

2.1 Avtalet gäller tills vidare.

2.2 Uppsägning av Avtalet kan ske av Företaget eller Kunden skriftligen senast en (1) månad innan nästa hyresperiod påbörjas. Utlämning och eller utkörning ska bokas senast  fjorton (14) dagar i för väg, men helst tidigare för att vi ska kunna garantera det datum du önskar.

2.3 Har Förvaringsutrymmet sagts upp skall Förvaringsutrymmet vara tömt och städat. För tömning och städning utgår en serviceavgift, enligt vid var tid gällande prislista.

2.4 Företaget är berättigat att säga upp Avtalet i förtid om Kunden:

a) utan medgivande hyr ut Förvaringsutrymmet eller del av detta i andra
hand;

b) använder Förvaringsutrymmet i strid med Avtalet;

c) bryter mot väsentlig ordningsregel meddelad av Företaget;

d) dröjer med betalning av hyra, moms eller andra avgifter med mer än
30 dagar.

2.5 Vid förtida uppsägning har Företaget rätt att debitera Kunden för alla kostnader för Förvaringsutrymmet inklusive krav och indrivning av hyres- avgifter och andra kostnader samt för förvaring av godset. Företaget har
vidare rätt att förverka eventuell depositionsavgift och förskottsbetald hyra.

3. Hyra och avgifter samt ändringar i Avtalet

3.1 Hyran jämte eventuell moms och andra avgifter framgår av det som skriftligen kommit överens mellan parterna och skall betalas utan anmodan i förskott, en månad åtgången senast på förfallodagen. Vi har inga brutna hyror. Angiven yta är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, förekomst av balkar etc. Den bokade ytan är preliminär och mäts upp på plats vid inlämning. Hyran kan därför komma att justeras både uppåt och neråt. Vi debiterar 99 kr / kubikmeter i månaden för föremål som tillkommit vid hämtning och som ligger utanför den orderbekräftelse ni mottagit vid bokningen. Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse enligt 2 § lag (1981:789) om ersättning för inkassokostnader samt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader, jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från fakturans förfallodag, dock minst 100 kronor.

3.2 Hyran är fast under den bokade hyresperioden, därefter har Företaget rätt att göra skälig ändring av hyran. Sådan ändring skall skriftligen meddelas Kunden senast 30 dagar innan ändringen skall träda i kraft. Företaget har rätt att vidta ändringar av Allmänna Bestämmelser med ikraftträdande 30 dagar efter det att de nya villkoren offentliggjorts eller meddelats Kunden. Kunden har rätt att säga upp Avtalet efter villkorsändringstidens ikraftträdande i enlighet med punkt 2.2.

3.3 Vid 10 dagars dröjsmål, eller längre, med betalning av hyresavgift och/eller eventuell moms har Företaget rätt att vägra Kunden tillgång till Förvaringsutrymmet.

3.4 Fakturaavgift och kreditavgift utgår enligt vid var tid gällande prislista.

4. Depositionsavgift

4.1 Företaget kan begära att Kunden skall erlägga en depositionsavgift. Om Kunden inte erlägger sådan depositionsavgift har Företaget rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Depositionsavgift återbetalas vid Avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Företaget till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som Kunden skall svara för.

5. Panträtt m m i förvarat gods

5.1 Företaget har panträtt i förvarat gods till säkerhet för all hyra och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta Avtal. Om godset förkommer eller förstörs, har Företaget istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller annan.

5.2 Om betalning inte sker i tid, har Företaget rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarat gods. Realisation skall ske på ett professionellt och effektivt sätt och omfatta så
mycket att kostnaderna för försäljning och andra kostnader samt utestående fordringar täcks, eventuellt överskott skall betalas ut till Kunden. Företaget skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

5.3 Om Kunden lämnat eller blivit avhyst från Förvaringsutrymmet och han inte inom 2 månader från anmaning eller 2 månader från det han lämnade, eller avhystes från Förvaringsutrymmet, har hämtat förvarat gods, har Företaget, utöver vad som anges i punkterna 5.1 och 5.2, rätt att behålla, försälja eller låta förstöra godset utan ersättningsskyldighet till Kunden.

5.4 Kunden befullmäktigar genom undertecknande av Avtalet Företaget att sälja respektive förstöra förvarat gods enligt 5.2 och 5.3 efter egen bedömning.

6. Förvarat gods

6.1 Kunden förbinder sig att vid Avtalets tecknande uppge verkligt värde på förvarat gods samt att informera Företaget när en väsentlig värdeförändring sker.

6.2 Endast torrt gods får förvaras i det anvisade Förvaringsutrymmet och således inga vätskor eller gaser eller annat gods som lätt kan övergå till annan form från fast form. Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvarings- utrymmet. Godsets totala vikt får inte överstiga 500 kg/m², om inte särskild överenskommelse därom träffats.

6.3 Det är förbjudet att förvara explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt, eller på annat sätt skadligt gods, i Förvaringsutrymmet liksom gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet i Förvaringsutrymmet, Förvaringsanläggningen eller omgivningen samt gods som på grund av sitt värde eller egenskaper inte är lämpligt att förvara i Förvaringsutrymmet såsom kontanter, smycken, pälsverk och liknande. Följande är exempel på förbjudet gods, men ej begränsat till: livsmedel eller annat gods som kan dra till sig skadeinsekter, levande djur, lättantändliga material eller vätskor, såsom bensin, olja, färg eller rengöringsmedel, vapen, ammunition, sprängämnen, kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen, miljöfarligt avfall, asbest, gasbehållare samt alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd eller vars innehav annars är belagt med straffansvar, såsom narkotiska preparat, läkemedel, gods som frånhänts annan genom brott (Stöldgods) m.m. Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom, är Kunden skyldig att genast avlägsna godset. För det fall deponerat gods vid inlämning till Företaget innehåller ohyra eller annan olägenhet, som kräver sanering, kommer Kunden att ställas ekonomiskt ansvarig för dylik sanering.

6.4 Företaget åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. Företaget ansvarar inte för direkta eller indirekta skador på eller förlust av förvarat gods eller följdskador på person eller egendom orsakade av Kundens gods.

7. Förvaringsutrymmets användning och skötsel

7.1 Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet för annat än förvaring av gods. Kunden skall hålla god ordning i och vara aktsam om det upplåtna Förvaringsutrymmet samt iakttaga aktsamhet vid lastning och lossning inom Förvaringsanläggningen. Kunden får inte ändra på, eller utföra några arbeten i Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen.

7.2 För inträffad skada på, eller i, Förvaringsutrymmet är Kunden ansvarig, om han inte kan visa att han eller någon han svarar för inte är vållande till skadan. Kunden ansvarar för alla skador som Kunden eller Kundens egendom orsakar på Förvaringsanläggningen, omgivningen, andras eller kundens egna egendom. Företaget tar ej ansvar för skador uppkomna på grund av fästen, skruvar och annat som sticker ut från möbler. Sådant måste avlägsnas eller täckas med för ändamålet fullgott emballage.

7.3 Det åligger kunden själv att ställa i ordning förvarat gods inuti förrådet och att städa efter sitt besök. Om Kunden inte gör detta har Företaget rätt att tömma och städa Förvaringsutrymmet på Kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnaderna för utrymning, städning och förvaring av godset, dock minst 300 kr.

8. Tillgång och tillsyn

8.1 För tillgång till Förvaringsanläggningen och Förvaringsutrymmet krävs en förbokad besökstid. Besöket ska bokas senast 14 dagar i förväg. Företaget avskriver sig allt ansvar när Kunden varit och hämtat i förrådet. Om en tredje part, anlitad av Kunden ( ex. externt transportföretag ) hämtar Kundens gods från Företagets förvaringslokaler, är det Kundens skyldighet att vara på plats och kontrollera sitt gods. Om Kunden inte kan medverka vid utlämning/besök avskriver sig Företaget allt ansvar. Kunden kan därmed inte kräva Företaget något ansvar för eventuell skada eller förlust.

8.2 Kunden har tillgång till Förvaringsutrymmet under sin bokade besökstid, eller efter särskild överenskommelse. Besöket är kostnadsfritt alla vardagar 08:00 – 17:00 i max 2 timmar. Vid längre besök eller under övriga tider, helger och röda dagar debiterar vi 599kr/tim inkl moms. Företaget ansvarar inte för tillfälliga hinder i Kundens tillgång till Förvaringsutrymmet p.g.a. elavbrott, snöhinder, tekniska problem och liknande eller på annat förhållande som ligger utanför Företagets kontroll. Vid uteblivet besök eller vid sen avbokning (48 timmar innan besöket) debiterar vi 699kr inkl moms.

8.3 Företaget har rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet för reparation och tillsyn av Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen, eller vid hot om skada och förstörelse. Företaget skall i skälig tid i förväg underrätta Kunden om de planerade åtgärderna samt, om Kunden inte är närvarande när åtgärderna vidtas, dokumentera dessa på lämpligt sätt, såvida det inte är fråga om åtgärder i anledning av omedelbart hot om skada eller förstörelse.

8.4 Företaget har även rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet när hyrestiden gått ut, eller Avtalet upphört för att utrymma Förvaringsutrymmet samt inventera förvarat gods.

9. Andrahandsuthyrning och ansvar för utomstående m m

9.1 Kunden har inte rätt att låta annan förvara gods i, eller på annat sätt utnyttja det upplåtna Förvaringsutrymmet utan Företagets skriftliga medgivande. Kunden får inte hyra ut förrådet eller del av detta utan Företagets skriftliga medgivande. Kunden ansvarar för annan som ges tillgång till Förvaringsutrymmet och/eller Förvaringsanläggningen.

9.2 Kunden intygar att denne är ägare av det förvarade godset i Förvaringsutrymmet. Kunden, eller den som har Kundens tillstånd, skall dock alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet vid vistelse inom Förvaringsanläggningen.

10. Försäkringsskydd

10.1 Kunden skall tillse att egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet är försäkrad. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av egendomen och skall gälla under hela detta Avtals giltighetstid.

10.2 Det åligger Kunden att på egen hand tillse att egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet är försäkrad på så vis som framgår av punkten 10.1 ovan. Det åligger Kunden att på Företagets uppmaning uppvisa kopia av försäkringsbrev jämte villkor för sådan försäkring.

11. Personuppgifter

11.1 Bolaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om Kunden som Bolaget kan komma att samla in, överföra, lagra eller på annat sätt behandla med anledning av det här avtalet. Bolaget åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med de krav som följer av gällande dataskyddslagstiftning.

11.2 Mer information om hur Bolaget behandlar personuppgifter och Kundens rättigheter i förhållande till sådan behandling framgår av Bolagets Integritetspolicy och Integritetspolicy för kunder som finns tillgänglig på Bolagets webbsida.

12. Överlåtelse

12.1 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Företagets skriftliga medgivande.

12.2 Företaget äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Företagets koncern utan föregående godkännande av Kunden.

13. Övriga bestämmelser

13.1 Om Kunden använder sig av vår flyttjänst gäller de villkor som anges i Kontor 2003.

14. Meddelande

14.1 Kunden skall skriftligen meddela Företaget adressändringar.

14.2 Kunden anses ha fått del av meddelande fem vardagar efter avsändande genom brev eller fax som sänts till av Kunden angiven adress.

15. Tvis

15.1 Vid tvist med Företaget kan Kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

15.2 Tvist med Företaget kan också avgöras av svensk domstol varvid tvisten ska avgöras med tillämpning av svensk rätt.

 

Allmänna Bestämmelser företag

 

Allmänna Bestämmelser företag och övriga momspliktiga verksamheter

 (Skraggen AB Org nr: 556893-8491)

1. Upplåtelseavtal och villkor

1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under hyrestiden förvara gods i ett särskilt angivet Förvaringsutrymme.

1.2 Upplåtelsen av Förvaringsutrymmet och förvaringen sker på de villkor som anges i dessa Allmänna Bestämmelser och det som skriftligen kommit överens mellan parterna vilka gemensamt formar Avtalet. 

2. Hyrestid och uppsägningstid

2.1 Avtalet gäller tills vidare.

2.2 Uppsägning av Avtalet kan ske av Företaget eller Kunden till utgången av en kalendermånad. Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen och vara Företaget eller Kunden tillhanda innan en ny förvaringsperiod påbörjats, i annat fall anses avtalet förlängt ytterligare en månad.

2.3 Har Förvaringsutrymmet sagts upp skall Förvaringsutrymmet vara tömt och städat. För tömning och städning utgår en serviceavgift, enligt vid var tid gällande prislista.

2.4 Företaget är berättigat att säga upp Avtalet i förtid om Kunden:

a) utan medgivande hyr ut Förvaringsutrymmet eller del av detta i andra
hand;

b) använder Förvaringsutrymmet i strid med Avtalet;

c) bryter mot väsentlig ordningsregel meddelad av Företaget;

d) dröjer med betalning av hyra, moms eller andra avgifter med mer än
30 dagar.

2.5 Vid förtida uppsägning har Företaget rätt att debitera Kunden för alla kostnader för Förvaringsutrymmet inklusive krav och indrivning av hyres- avgifter och andra kostnader samt för förvaring av godset. Företaget har
vidare rätt att förverka eventuell depositionsavgift och förskottsbetald hyra.

3. Hyra och avgifter samt ändringar i Avtalet

3.1 Hyran jämte eventuell moms och andra avgifter framgår av det som skriftligen kommit överens mellan parterna och skall betalas utan anmodan i förskott senast på förfallodagen. Angiven yta är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, förekomst av balkar etc. För kunder som bedriver momspliktig verksamhet, kan moms tillkomma på hyran och särskilda tjänster. Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse enligt 2 § lag (1981:789) om ersättning för inkassokostnader samt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader, jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från fakturans förfallodag, dock minst 100 kronor.

3.2 Hyran är fast under de första 6 månaderna, därefter har Företaget rätt att göra skälig ändring av hyran. Sådan ändring skall skriftligen meddelas Kunden senast 30 dagar innan ändringen skall träda i kraft. Företaget har rätt att vidta ändringar av Allmänna Bestämmelser med ikraftträdande 30 dagar efter det att de nya villkoren offentliggjorts eller meddelats Kunden. Kunden har rätt att säga upp Avtalet efter villkorsändringstidens ikraftträdande i enlighet med punkt 2.2.

3.3 Vid 10 dagars dröjsmål, eller längre, med betalning av hyresavgift och/eller eventuell moms har Företaget rätt att vägra Kunden tillgång till Förvaringsutrymmet.

3.4 Fakturaavgift och kreditavgift utgår enligt vid var tid gällande prislista.

4. Depositionsavgift

4.1 Företaget kan begära att Kunden skall erlägga en depositionsavgift vid Avtalets undertecknande eller senare. Om Kunden inte erlägger sådan depositionsavgift har Företaget rätt att säga upp Avtalet med omedelbar
verkan. Depositionsavgift återbetalas vid Avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Företaget till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som Kunden skall svara för.

5. Panträtt m m i förvarat gods

5.1 Företaget har panträtt i förvarat gods till säkerhet för all hyra och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta Avtal. Om godset förkommer eller förstörs, har Företaget istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller annan.

5.2 Om betalning inte sker i tid, har Företaget rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarat gods. Realisation skall ske på ett professionellt och effektivt sätt och omfatta så
mycket att kostnaderna för försäljning och andra kostnader samt utestående fordringar täcks, eventuellt överskott skall betalas ut till Kunden. Företaget skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

5.3 Om Kunden lämnat eller blivit avhyst från Förvaringsutrymmet och han inte inom 3 månader från anmaning eller 5 månader från det han lämnade, eller avhystes från Förvaringsutrymmet, har hämtat förvarat gods, har Företaget, utöver vad som anges i punkterna 5.1 och 5.2, rätt att behålla, försälja eller låta förstöra godset utan ersättningsskyldighet till Kunden.

5.4 Kunden befullmäktigar genom undertecknande av Avtalet Företaget att sälja respektive förstöra förvarat gods enligt 5.2 och 5.3 efter egen bedömning.

6. Förvarat gods

6.1 Kunden förbinder sig att vid Avtalets tecknande uppge verkligt värde på förvarat gods samt att informera Företaget när en väsentlig värdeförändring sker.

6.2 Endast torrt gods får förvaras i det anvisade Förvaringsutrymmet och således inga vätskor eller gaser eller annat gods som lätt kan övergå till annan form från fast form. Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvarings- utrymmet. Godsets totala vikt får inte överstiga 500 kg/m², om inte särskild överenskommelse därom träffats.

6.3 Det är förbjudet att förvara explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt, eller på annat sätt skadligt gods, i Förvaringsutrymmet liksom gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet i Förvaringsutrymmet, Förvaringsanläggningen eller omgivningen samt gods som på grund av sitt värde eller egenskaper inte är lämpligt att förvara i Förvaringsutrymmet såsom kontanter, smycken, pälsverk och liknande. Följande är exempel på förbjudet gods, men ej begränsat till: livsmedel eller annat gods som kan dra till sig skadeinsekter, levande djur, lättantändliga material eller vätskor, såsom bensin, olja, färg eller rengöringsmedel, vapen, ammunition, sprängämnen, kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen, miljöfarligt avfall, asbest, gasbehållare samt alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd eller vars innehav annars är belagt med straffansvar, såsom narkotiska preparat, läkemedel, gods som frånhänts annan genom brott (Stöldgods) m.m. Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom, är Kunden skyldig att genast avlägsna godset. För det fall deponerat gods vid inlämning till Företaget innehåller ohyra eller annan olägenhet, som kräver sanering, kommer Kunden att ställas ekonomiskt ansvarig för dylik sanering.

6.4 Företaget åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. Företaget ansvarar inte för direkta eller indirekta skador på eller förlust av förvarat gods eller följdskador på person eller egendom orsakade av Kundens gods.

7. Förvaringsutrymmets användning och skötsel

7.1 Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet för annat än förvaring av gods. Kunden skall hålla god ordning i och vara aktsam om det upplåtna Förvaringsutrymmet samt iakttaga aktsamhet vid lastning och lossning inom Förvaringsanläggningen. Kunden får inte ändra på, eller utföra några arbeten i Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen.

7.2 För inträffad skada på, eller i, Förvaringsutrymmet är Kunden ansvarig, om han inte kan visa att han eller någon han svarar för inte är vållande till skadan. Kund skall innan han tar Förvaringsutrymmet i bruk besiktiga detta och anmäla eventuella skador. Kunden är även ansvarig för skador som Kunden eller Kundens egendom orsakar på Förvaringsanläggningen, omgivningen eller andra kunders egendom.

7.3 Kunden skall se till att Förvaringsutrymmet noga töms och städas när Avtalet upphör. Om Kunden inte gör detta har Företaget rätt att tömma och städa Förvaringsutrymmet på Kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnaderna för utrymning, städning och förvaring av godset, dock minst 300 kr.

8. Tillgång och tillsyn

8.1 För tillgång till Förvaringsanläggningen och Förvaringsutrymmet krävs en förbokad besökstid.

8.2 Kunden har tillgång till Förvaringsutrymmet under sin bokade besökstid, eller efter särskild överenskommelse. Företaget ansvarar inte för tillfälliga hinder i Kundens tillgång till Förvaringsutrymmet p.g.a. elavbrott, snöhinder, tekniska problem och liknande eller på annat förhållande som ligger utanför Företagets kontroll.

8.3 Företaget har rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet för reparation och tillsyn av Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen, eller vid hot om skada och förstörelse. Företaget skall i skälig tid i förväg underrätta Kunden om de planerade åtgärderna samt, om Kunden inte är närvarande när åtgärderna vidtas, dokumentera dessa på lämpligt sätt, såvida det inte är fråga om åtgärder i anledning av omedelbart hot om skada eller förstörelse.

8.4 Företaget har även rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet när hyrestiden gått ut, eller Avtalet upphört för att utrymma Förvaringsutrymmet samt inventera förvarat gods.

9. Andrahandsuthyrning och ansvar för utomstående m m

9.1 Kunden har inte rätt att låta annan förvara gods i, eller på annat sätt utnyttja det upplåtna Förvaringsutrymmet utan Företagets skriftliga medgivande. Kunden får inte hyra ut förrådet eller del av detta utan Företagets skriftliga medgivande. Kunden ansvarar för annan som ges tillgång till Förvaringsutrymmet och/eller Förvaringsanläggningen.

9.2 Kunden intygar att denne är ägare av det förvarade godset i Förvaringsutrymmet. Kunden, eller den som har Kundens tillstånd, skall dock alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet vid vistelse inom Förvaringsanläggningen.

10. Försäkringsskydd

10.1 Det åligger Kunden att på egen hand tillse att egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet är försäkrat. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av egendomen, skall gälla under hela detta Avtals giltighetstid. 

11. Personuppgifter

11.1 Bolaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om Kunden som Bolaget kan komma att samla in, överföra, lagra eller på annat sätt behandla med anledning av det här avtalet. Bolaget åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med de krav som följer av gällande dataskyddslagstiftning.

11.2 Mer information om hur Bolaget behandlar personuppgifter och Kundens rättigheter i förhållande till sådan behandling framgår av Bolagets Integritetspolicy och Integritetspolicy för kunder som finns tillgänglig på Bolagets webbsida.

12. Överlåtelse

12.1 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Företagets skriftliga medgivande.

12.2 Företaget äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Företagets koncern utan föregående godkännande av Kunden.

13. Övriga bestämmelser

13.1 Om Kunden använder sig av vår flyttjänst gäller de villkor som anges i Kontor 2003.

14. Meddelande

14.1 Kunden skall skriftligen meddela Företaget adressändringar.

14.2 Kunden anses ha fått del av meddelande fem vardagar efter avsändande genom brev eller fax som sänts till av Kunden angiven adress.

15. Tvis

15.1 Tvist med Företaget kan också avgöras av svensk domstol varvid tvisten ska avgöras med tillämpning av svensk rätt.

 

Bohag 2010

ALLMÄNNA FLYTTBESTÄMMELSER FÖR KONSUMENTER: Länk till BOHAG 2010

 

Kontor 2003

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FLYTTNING AV KONTORSINVENTARIER OCH DYLIKT

Fastställda av Svenska åkeriförbundet (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF)

Dessa bestämmelser gäller för företag och andra momspliktiga verksamheter.

1. TILLÄMPLIGHET M.M.

A. Allmänt Bestämmelserna skall tillämpas på uppdrag inom Norden avseende flyttning av kontorsinventarier m m, nedan benämnt flyttgods. Bestämmelser gäller även vid interna omflyttningar utan att fordon används. Den som åtager sig uppdraget benämns transportören. Med beställaren avses den för vars räkning uppdraget utföres.

B. Under transport Fraktas fordonet som utför transporten under någon del av denna med annat transportmedel såsom fartyg, järnväg eller flyg, skall transportören ändå ansvara enligt dessa bestämmelser under hela transporten. Om skadan, förlusten, minskningen eller dröjsmålet beror på händelse som bara kan inträffa under sådan befordran, såsom hårt väder, urspårning, växelfel, och inte beror på underlåtenhet, eller har orsakats av åtgärd från transportören, skall dock transportören ansvara gentemot beställaren enligt de tvingande lagregler som gäller för det aktuella transportmedlet.

2. UPPDRAGETS OMFATTNING

Uppdragets närmare omfattning framgår av avtalet. Uppdraget skall anses påbörjat när transportören mottar det flyttgods som uppdraget omfattar. Uppdraget skall anses avslutat när flyttgodset avlämnats på avtalad plats. Om inte annat särskilt har avtalats omfattar uppdraget inte:

a. montering och demontering av datorer och annan ITutrustning,

b. nedtagning och uppsättning av inredningsdetaljer såsom fasta hyllor, fast belysningsarmatur, gardiner, draperier, tavlor, speglar eller installationer som radio- och TV-antenner med tillhörande ledningar,

c. befattning med – flyttgods som kan vålla skada på person eller egendom såsom brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande ämnen, vapen och ammunition m m, – pengar, bankböcker, värdepapper, föremål av guld eller ädla metaller eller därmed jämförliga värdesaker,

d. transport av växter,

e. flyttstädning.

3. EKONOMI

Ersättning för uppdrag kan utgöras av fast pris eller löpande räkning. Vid löpande räkning beräknas ersättningen efter den tid som åtgår för uppdraget. Priset kan även grundas på enhet som kan vara per ton, m3 , sändning eller dylikt. Transportören förbehåller sig rätten till sedvanlig kreditprövning och förskottsbetalning. Transportören har rätt till pristillägg om tjänsten fördyras av omständigheter som är att hänföra till beställaren eller annat förhållande som ökar transportörens kostnader för uppdragets utförande och som transportören inte hade eller borde haft kännedom om när avtalet ingicks. Om transportören har skälig anledning att befara att beställaren inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, får transportören begära att beställaren ställer godtagbar säkerhet eller kvarhålla mot fordran svarande del av flyttgodset till dess beställaren fullgjort sina förpliktelser eller ställt säkerhet. Om beställaren inte betalar i tid har transportören rätt till dröjsmålsränta motsvarande vid varje tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Mervärdesskatt tillkommer enligt lag.

4. BESTÄLLARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET

Beställaren skall lämna information som är av betydelse för uppdragets utförande. Informationen enligt ovan kan avse:

a. omfattningen av inventarier, lokalytor och biutrymmen i de lokaler som omfattas av uppdraget,

b. tillfart till lastnings- och lossningsadresser samt förekomst av fungerande hiss och dess lastförmåga och dimensioner,

c. särskilt tunga eller utrymmeskrävande föremål, såsom kassaskåp, tyngre maskininventarier eller dylikt, och vid behov, uppgift om vikt och tyngdpunkt,

d. flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan skada personer eller flyttmateriel,

e. särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål. Om beställaren underlåter att lämna här föreskrivna upplysningar är han, om inte annat överenskommes, ansvarig för sådan kostnad, skada och förlust, som orsakas därav. Om underlåtenheten gäller flyttgods som är ägnat att skada sak eller person, och risk för sådan skada föreligger, som ej lämpligen kan avvärjas på annat sätt, äger transportören rätt att utan ersättningsskyldighet förstöra eller eljest oskadliggöra föremålen eller inventarierna.

5. DRÖJSMÅL PÅ BESTÄLLARENS SIDA

Om beställaren skall medverka vid uppdragets utförande såsom vid packning och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som är en väsentlig förutsättning för uppdraget, får transportören göra avbrott i arbetet till dess beställaren lämnat sin medverkan. Transportören har då rätt till ersättning för kostnad som beror på beställarens dröjsmål, såvida inte beställaren visar att dröjsmålet beror på försummelse på transportörens sida. Om beställarens dröjsmål med betalning eller annan avtalad prestation är av väsentlig betydelse får transportören häva avtalet. Beställaren är i sådant fall även skyldig att med skäligt belopp ersätta eventuell kostnad som kontraktsbrottet orsakat.

6. ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVTALET

Om avtalet ändras kan priset justeras. Skulle transportuppdraget försvåras eller fördyras genom omständigheter, som inträffar efter avtalsslutet, och som helt beror på beställaren, äger transportören uttaga ett häremot svarande tillägg. Om avtalets fullgörande varaktigt förhindras eller försvåras till följd av hinder, som ingendera parten kunnat påverka eller vid avtalets ingående bort förutse, såsom myndighetsåtgärd, krigshändelse, mobilisering, terrorism, avbrott i allmänna samfärdseln, bojkott, strejk, lockout, blockad m m, äger vardera parten häva avtalet. Det åligger därvid beställaren att betala ersättning för de åtgärder, som transportören hunnit vidtaga för uppdragets genomförande och som efter hävningen vidtages enligt beställarens anvisningar eller i dennes intresse.

7. TRANSPORTÖRENS ANSVAR

Transportören ansvarar för att uppdraget utföres med fackmässig omsorg. I. Skada på eller förlust eller minskning av flyttgods under uppdragets utförande.

A. Transportören ansvarar inte för skada, förlust eller minskning som orsakats av

1. fel eller försummelse eller handlande från beställarens sida, såsom dennes felaktiga handhavande, packning, uppackning, lastning, stuvning eller lossning av flyttgods, ofullständiga eller felaktiga märken eller nummer på kollina eller beställarens felaktiga anvisningar eller försummelse att lämna i § 4 föreskrivna upplysningar,

2. flyttgodsets beskaffenhet som gör det särskilt utsatt för fara att minskas eller skadas, trots transportörens fackmässiga och normala hantering, såsom ömtålig elektronisk utrustning, datorer och annan IT-utrustning, TV-apparater, lampor, instrument, klockor, gips- eller förgyllda föremål, levande växter, temperaturkänsligt flyttgods, inbegripet obetydliga skador på polerade ytor,

3. radioaktiv strålning, händelser på grund av krig eller krigsliknande förhållanden, samhälleliga oroligheter, strejk, lockout, blockad, myndigheters ingripande, naturhinder eller annan force majeure,

4. föremålets bristfälliga beskaffenhet.

B. Ersättning utgår inte för skada på eller minskning eller förlust av innehållet i lådor, korgar och skåp, såvida inte transportören ombesörjt packningen.

C. Transportörens ersättningsansvar är begränsat till 1. 30 prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring sammanlagt per uppdrag,

2. ett marknadsvärde uppgående till ett halvt prisbasbelopp enligt lag om allmän försäkring för varje enhet, vars vikt är högst 25 kg,

3. två procent av prisbasbeloppet enligt lag om allmän försäkring per kg för enhet, vars vikt överstiger 25 kg. Med enhet förstås även sammanhörande föremål såsom, dator med tillhörande bildskärm och tangentbord eller dylikt samt möbelgrupp, set, serie, etc.

D. Ersättning för skada på eller minskning eller förlust av flyttgods skall beräknas efter dess marknadsvärde vid tidpunkten för skadan, minskningen eller förlusten. Ersättning för affektionsvärde eller för värdeminskning som kan kvarstå efter fackmässig reparation utgår inte.

E. Ersättningsskyldigheten omfattar egendomens marknadsvärde vid tiden för skadan eller förlusten, ersättning för reparationskostnad eller annan kostnad till följd av skadan, minskningen eller förlusten. Ersättningen för reparationskostnad eller annan kostnad skall dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått vid förlust av ifrågavarande föremål. Om transportören ersätter skadat föremål med likvärdig sak eller lämnar full ersättning för skada skall äganderätten till det skadade flyttgodset övergå till transportören, om han så begär. Vid skador på flyttgodset äger transportören rätt att avhjälpa skadan genom reparation, även om beställaren inte kräver det. II. Dröjsmål Om transportören inte utfört uppdraget inom avtalad tid skall han ersätta beställaren för direkta och skäliga kostnader som denne haft på grund av dröjsmålet. Ersättningen är begränsad till ett belopp motsvarande det för den aktuella transporten avtalade priset. Om transportören kan visa att dröjsmålet inte beror på fel eller försummelse från hans sida föreligger inte ovan angivna ersättningsskyldighet.

8. INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR

Transportören ansvarar inte för indirekt skada, följdskada och ren förmögenhetsskada.

9. FÖRSÄKRING

Särskild objektsförsäkring för flyttuppdraget kan på sedvanliga försäkringsvillkor förmedlas efter beställarens anvisning och på dennes bekostnad avseende hela flyttuppdraget, eller för särskilda i flyttuppdraget ingående föremål, för att säkerställa ersättning för inträffad skada även i fall då transportören inte är ersättningsskyldig enligt dessa bestämmelser. Förmedling av sådan försäkring sker endast i de fall beställaren uttryckligen och skriftligt begärt att så skall ske och under förutsättning att försäkringsgivaren accepterar att teckna sådan försäkring.

10. PANTRÄTT M M

Transportören har panträtt i beställarens tillhöriga flyttgods, som är under transportörens kontroll, dels för alla därå vilande kostnader – arvoden och lagerhyra däri inräknade – och dels för transportörens samtliga övriga fordringar hos beställaren. Om flyttgods förkommer eller förstörs har transportören motsvarande rätt i ersättningsbelopp från försäkringsbolag eller annan. Vid utebliven betalning av förfallen fordran äger transportören låta på betryggande sätt sälja så mycket av föremålen eller inventarierna att förutom kostnader, transportörens sammanlagda fordringar täcks. Transportören skall om möjligt i god tid underrätta beställaren om de åtgärder som transportören avser att vidta för föremålens försäljning.

1. REKLAMATION

Den som vill begära ersättning av transportören för att flyttgods minskats, skadats eller förlorats skall inom sju dagar ge transportören meddelande härom (reklamation). Sker reklamation senare än sju dagar från det att godset utlämnats av transportören, åligger det den som framställer ersättningsanspråk mot transportören att visa att minskningen, skadan eller förlusten inträffat innan flyttgodset utlämnats av transportören. Minskning eller skada som är synlig vid flyttgodsets mottagande skall dock, vid äventyr av talans förlust, reklameras omedelbart när transportören utlämnat flyttgodset. Reklamation som avser annat än skada på eller minskning eller förlust av flyttgodset skall göras inom fjorton dagar efter den dag då beställaren fått eller borde ha fått kännedom om de omständigheter som grundar ersättningsskyldighet för transportören. Om sådan reklamation inte skett har beställaren förlorat sin talerätt.

12. PRESKRIPTION

Talan mot transportören skall väckas inom ett år. Tiden skall räknas

a. vid minskning, skada eller dröjsmål från dagen då flyttgodset utlämnades till beställaren eller annan anvisad mottagare,

b. vid förlust från trettionde dagen efter utgången av avtalad tid för utlämnandet eller annars från sextionde dagen efter det transportören mottog flyttgodset. Om talan ej väcks inom nu angiven tid är beställarens talerätt förlorad (preskription). Preskriberad fordran får ej heller göras gällande på annat sätt, såsom genom genkäromål eller kvittning.

13. TVIST

Tvist i anledning av avtal vartill dessa bestämmelser fogats skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Om inte parterna uttryckligen överenskommit om annat.

14. LAGRING

För uppdrag som huvudsakligen rör magasinering eller lagring gäller särskilda bestämmelser. 

Behandling av kunders personuppgifter

(Skraggen AB Org nr: 556893-8491)

Vår Integritetspolicy
Integritetsnotis och samtycke
Detta integritetsmeddelande förklarar hur information om dig samlas in och används. Den här hemsidan
drivs av Skraggen AB. Vi tar din integritet på stort allvar och ber dig om att noggrant läsa denna integritetspolicy då den innehåller
viktig information om:
• de personliga uppgifter vi samlar in om dig,
• vad vi använder dina uppgifter till, och
• vem dina uppgifter kan komma att delas med.
Vilka vi är
Pick up Storage Skraggen AB (”vi” eller ”oss”) fungerar som ”uppgiftshanterare” i den mening som General
Data Protection Regulations avser. Detta innebär att vi ansvarar för och hanterar dina personliga uppgifter.
Den person som är ansvarig för hur vi hanterar personliga uppgifter är
Cecilia Philogéne
cecilia@pickupstorage.se
Vilken information samlar vi in? Personliga uppgifter som du ger oss
Vi samlar in personliga uppgifter om dig (som till exempel ditt namn, din adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum, betalningsuppgifter när du registrerar dig för att delta i eller motta tjänster från oss, som till
exempel att få ett kostnadsförslag via nätet, livechatta, boka en enhet, hantera ditt konto, med mera, antingen på nätet eller
i person när du skriver på ett förvaringskontrakt. Vi samlar även in personliga uppgifter när du kontaktar oss, skickar feedback till oss, svarar på kundundersökningar, deltar i tävlingar. Vår hemsida använder även så kallade cookies (se ”Användning av cookies” längre ner) och samlar in IP-adresser (ett nummer som kan identifiera en specifik dator eller enhet på nätet).
Personliga uppgifter från tredje part
Vi kan ibland få information om dig från andra källor (till exempel kreditreferensagenturer) som vi lägger till
den information vi redan har om dig, för att hjälpa oss att ge dig våra tjänster och för att förbättra och
individanpassa våra tjänster till dig.
Känslig personlig information
Vi ber vanligtvis inte om några känsliga personliga uppgifter. Vi ber dig endast om känsliga personliga uppgifter om det behövs av en specifik anledning, till exempel om vi tror att du upplever problem med att hantera ett konto på grund av sjukdom. Om vi ber om sådan information kommer vi att förklara varför vi ber om den och hur vi planerar att använda den.

Har du frågor?

Prata med en förrådsexpert!

08- 128 79 000

Vardagar 10:00-16:00