Chat with us, powered by LiveChat
Prata med en förrådsexpert 08-128 79 000
Allmänna Bestämmelser

 

Allmänna Bestämmelser

 (Skraggen AB Org nr: 556893-8491)

Upplåtelseavtal och villkor

1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under hyrestiden förvara gods hos Pick up Storage (Skraggen AB) (56893-8491) förvaringslokaler.

1.2 Upplåtelsen av Förvaringsutrymmet och förvaringen sker på de villkor som anges i de allmänna bestämmelserna tillsammans med Avtalet. Utnyttjar Kunden Pick up Storage´s  (Skraggen AB) (56893-8491) hämtservice och leverans gäller även de villkor som anges i Bohag 2010, bifogat detta Avtal, vilka gemensamt formar Avtalet.

1.3. Kunden ska vi upphämtningstillfället ha packat och förseglat alla lådor med för ändamålet fullgott emballage. Vi rekommenderar att Kunden emballerar möbler och större lösa föremål med emballage. Detta gäller ej om Kund bokat denna service av Pick up Storage (Skraggen AB). Kartonger som packats av Kund ska tåla normal behandling. Vi rekommenderar att allt innehåll i lådorna skyddas med makulatur och/eller bubbelplast och inte packas för tungt. Lådorna ska vara hela och rena och samtliga möbler emballerade med för ändamålet fullgott emballage. Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar endast över föremål som packats och emballerats av Pick up Storage (Skraggen AB) medarbetare. Pick up Storage (Skraggen AB) ersätter ej skador på känsliga golv, exempelvis hjulspår från pirra, vägg, trapphus eller dörr – det åligger kunden att själv skydda golv, väggar och dörrar alt instruera Pick up Storage (Skraggen AB) att inte köra in med pirra på dessa golv. Golv skall tåla all typ av normal hantering vid flytt av möbler. Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar aldrig för skada på taklampor, kristallkronor, tv-apparater eller skärmar som inte ligger emballerade i sin originalförpackning. Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar aldrig över stenskivor, marmorskivor och betongskivor trots att dessa emballerats av Pick up Storage (Skraggen AB). Vid upphämtning/inlämningstillfället ska en inventarieförteckning upprättas digitalt av en av Pick up Storage (Skraggen AB) medarbetare. Vi rekommenderar Kunden att skicka en inventarieförteckning till kundsupport@pickupstorage.se en till två dagar innan upphämtningen för att säkerställa att alla föremål registreras. Denna lista kontrolleras och checkas av vid upphämtning av en av Pick up Storage (Skraggen AB) medarbetare. Notera att Kunden inte behöver ange innehållet i lådorna. Kunden kan inte avkräva någon ersättning vid förlust över objekt som inte står nämnda i inventarieförteckningen. Det åligger Kunden att kontrollera att samtliga objekt som hämtas upp står angivna i inventarieförteckningen, innan Kunden signerar inlämnings kvittot.

Hyrestid och uppsägningstid

2.1 Avtalet gäller tills vidare.

2.2 Uppsägning av Avtalet kan ske av Pick up Storage (Skraggen AB) eller Kunden i ett mejl till kundsupport@pickupstorage.se. Utlämning/utkörning rekommenderar vi att man bokar senast fjorton (14) arbetsdagar i förväg men allra helst tidigare om man önskar en exakt dag och tid.

2.3 Har Förvaringsutrymmet sagts upp skall godset vara tömt och avhämtat, senast 30 dagar efter uppsagt kontrakt om ingen annan överenskommelse träffats. För bortforsling av gods utgår en serviceavgift, enligt vid var tid gällande prislista.

2.4 Pick up Storage (Skraggen AB) är berättigat att säga upp Avtalet i förtid om Kunden: a) använder Förvaringsutrymmet i strid med Avtalet; b) dröjer med betalning av hyra, moms eller andra avgifter med mer än 30 dagar.

Hyra och avgifter samt ändringar i Avtalet

3.1 Om Kund vid upphämtningstidpunkten har mer eller mindre än den bokade förvaringsytan justeras månadshyran efter den rådande prislistan, se prislista på www.pickupstorage.se.

3.2 Möbler/ting som väger ca 100kg eller mer debiteras tunglyftkostnad med 1299kr/st och ska alltid förbokas. Vi tar inte emot tunglyftsobjekt som ska hämtas över 2tr om lämplig hiss ej finns tillgänglig. Vi tar inte emot objekt som väger mer än 150kg.

3.3 Kunden har möjlighet att besöka sitt förråd en vardag en gång i kvartalet kostnadsfritt på en förbokad tid. Alla övriga besök debiteras 399kr/tim inkl moms vardagar och 599kr/tim inkl moms under helger och röda dagar. Bokning ska ske senast fjorton (14) arbetsdagar i förväg.

3.4 Avbokning/ombokning senare än 7 dagar innan avtalad starttid debiteras kunden en avbokningsavgift förupphämtning/utkörning på 1299kr inkl. moms, 399 kr inkl. moms för avbokat besök under vardagar och 599 kr inkl. moms under helger och röda dagar. Detta för att respektera de förberedelser vi gör för att ta fram ditt förråd till bokad besökstid/utlämning/utkörning och att vi avböjt andra förfrågningar det bokade datumet.

3.5 Hyran jämte eventuell moms och andra avgifter skall betalas senast 10 dagar efter fakturadatum. Hyran betalas antingen mot faktura (fakturaavgift på 50 kr tillkommer) eller via abonnemangstjänster GoCardless. Om den automatiska betalningen misslyckas skickas en faktura ut till Kundens angivna e-postadress. Det tillkommer en administrationsavgift på 200kr för manuell hantering av betalningen.

3.6 Vid rut-avdrag tillkommer en handläggningsavgift på 50kr. Rut-avdraget dras av vid betalning. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att fak­tu­re­ra res­te­ran­de be­lopp vid av­slag från Skat­te­ver­ket.

3.7 Angiven yta är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, förekomst av balkar etc. Om Kunden bedriver momspliktig verksamhet, kan moms tillkomma på hyran och särskilda tjänster.

3.8  Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse enligt 2 § lag (1981:789) om ersättning för inkassokostnader samt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader, jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från fakturans förfallodag, dock minst 100 kronor. Tilläggstjänster så som exempelvis bärhjälp betalas på plats med kort efter utförd tjänst.

3.9 Hyran är fast under de första tre (3) månaderna, därefter har Pick up Storage (Skraggen AB) rätt att göra skälig ändring av hyran. Sådan ändring skall skriftligen meddelas Kunden senast 30 dagar innan ändringen skall träda i kraft. Pick up Storage (Skraggen AB) har rätt att vidta ändringar av Allmänna Bestämmelser med ikraftträdande 30 dagar efter det att de nya villkoren offentliggjorts eller meddelats Kunden. Kunden har rätt att säga upp Avtalet efter villkorsändringstidens ikraftträdande i enlighet med punkt 2.2.

3.10 Vid 10 dagars dröjsmål, eller längre, med betalning av hyresavgift och/eller eventuell moms har Pick up Storage (Skraggen AB) rätt att vägra Kunden tillgång till Förvaringslokalerna.

3.11 Fakturaavgift och kreditavgift utgår enligt vid var tid gällande prislista.

Depositionsavgift

4.1 Pick up Storage (Skraggen AB) kan begära att Kunden skall erlägga en depositionsavgift vid Avtalets undertecknande eller senare. Om Kunden inte erlägger sådan depositionsavgift har Pick up Storage (Skraggen AB) rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Depositionsavgift återbetalas vid Avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Pick up Storage (Skraggen AB) till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som Kunden skall svara för.

Panträtt m m i förvarat gods.

5.1 Pick up Storage (Skraggen AB) har panträtt i förvarat gods till säkerhet för all hyra och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta Avtal. Om godset förkommer eller förstörs, har Pick up Storage (Skraggen AB) istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller annan.

5.2 Om betalning inte sker i tid, har Pick up Storage (Skraggen AB) rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden rätt att behålla, försälja eller låta förstöra godset utan ersättningsskyldighet till Kunden.

Förvarat gods

6.1 Kunden förbinder sig att vid Avtalets tecknande uppge verkligt värde på förvarat gods samt att informera Pick up Storage (Skraggen AB) när en väsentlig värdeförändring sker.

6.2 Endast torrt gods får förvaras i det anvisade Förvaringsutrymmet och således inga vätskor eller gaser eller annat gods som lätt kan övergå till annan form från fast form. Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvaringsutrymmet. Godsets totala vikt får inte överstiga 250 kg/m², om inte särskild överenskommelse därom träffats.

6.3 Det är förbjudet att förvara explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt, eller på annat sätt skadligt gods, i Förvaringsutrymmet liksom gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet i Förvaringsutrymmet förvaringsanläggningen eller omgivningen samt gods som på grund av sitt värde eller egenskaper inte är lämpligt att förvara i Förvaringsutrymmet såsom kontanter, smycken, pälsverk och liknande. Följande är exempel på förbjudet gods, men ej begränsat till: livsmedel eller annat gods som kan dra till sig skadeinsekter, levande djur, lättantändliga material eller vätskor, såsom bensin, olja, färg eller rengöringsmedel, vapen, ammunition, sprängämnen, kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen, miljöfarligt avfall, asbest, gasbehållare samt alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd eller vars innehav annars är belagt med straffansvar, såsom narkotiska preparat, läkemedel, gods som frånhänts annan genom brott (Stöldgods) m.m. Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom, är Kunden skyldig att genast avlägsna godset. För det fall deponerat gods vid inlämning till Pick up Storage (Skraggen AB) innehåller ohyra eller annan olägenhet, som kräver sanering, kommer Kunden att ställas ekonomiskt ansvarig för dylik sanering.

6.4 Pick up Storage (Skraggen AB) åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar inte för direkta eller indirekta skador på eller förlust av förvarat och upphämtat gods om Kunden besökt sitt förråd och kan aldrig avkräva någon ersättning.

Förvarat gods, frakt, användning och skötsel

7.1 Det är Kundens ansvar att lådor och förvarat gods är säkert och ordentligt packat och emballerat i enlighet med föreskrifter för säker packning. För inträffad skada på, eller i, Förvaringsutrymmet, i hemmet och under frakt är Kunden alltid ansvarig om förvarat gods inte har paketerats eller emballeras av en av Pick up Storages (Skraggen AB) egna packmästare. Kunden ansvarar för skador som Kunden eller Kundens egendom orsakar på Förvaringsanläggningen, omgivningen eller andra kunders egendom. Pick up Storage (Skraggen AB) tar ej ansvar för skador uppkomna på grund av fästen, skruvar och annat som sticker ut från möbler. Sådant måste avlägsnas eller täckas med för ändamålet fullgott emballage. Pick up Storages (Skraggen AB) avskriver sig allt ansvar när Kunden varit och hämtat i förrådet. Det åligger kunden själv att ställa i ordning förvarat gods inuti förrådet och att städa efter sitt besök. Om en tredje part, anlitad av Kunden ( ex. externt transportföretag ) hämtar Kundens gods från Pick up Storages ( Skraggen AB) förvaringslokaler, är det Kundens skyldighet att vara på plats och kontrollera sitt gods. Om Kunden inte kan medverka vid upphämtning avskriver sig Pick up Storages ( Skraggen AB) allt ansvar. Kunden kan därmed inte avkräva Pick up Storages (Skraggen AB) något ansvar för eventuella skador eller förlust.

7.2 Det åligger Kunden att besiktiga samtliga objekt innan emballage tas bort. Om olyckan har varit framme och något i ditt bohag kommit till skada ska detta meddelas Pick up Storage (Skraggen AB) omgående, men senast sju (7) dagar efter utkörning. Notera att Pick up Storage (Skraggen AB) ska ha möjlighet att besiktiga skadan innan emballaget tas bort. Viktigt är därför att emballaget inte tas bort innan en representant från Pick up Storage (Skraggen AB) varit på plats och undersökt skadan. Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar inte för skador om emballaget tagits bort. Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar ej för möbler som inte håller för normal hantering vid flytt, exempelvis garderober, stenskivor, marmorskivor, betongskivor och kristallkronor, lampor, elektronik. Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar ej för: levande växter, golv- och taklampor, tv-apparater, dator-apparater eller skärmar som ej ligger i sin originalförpackning.  

7.3 Kunden skall se till att allt förvarat gods tas bort vid utflyttning. Om Kunden inte gör detta har Pick up Storage (Skraggen AB) rätt att tömma på Kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnader för utrymning, och/eller förvaring av godset, dock minst 300 kr.

Tillgång och tillsyn

8.1 För tillgång till Förvaringsanläggningarna krävs en förbokad tid. Bokningen ska ske via mejl till kundsupport@pickupstorage.se och/eller telefonsamtal med kundsupport på Pick up Storage senast fjorton (14) dagar i förväg. Det är kostnadsfritt att besöka förrådet en vardag en gång i kvartalet under två (2) timmar. Övrig tid och besök debiterar vi 399kr/tim vardagar och 599kr/tim helger och röda dagar.

Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar inte för tillfälliga hinder i Kundens tillgång till Förvaringsutrymmet p.g.a. elavbrott, snöhinder, tekniska problem och liknande eller på annat förhållande som ligger utanför Pick up Storage (Skraggen AB) kontroll.

8.2 Pick up Storage (Skraggen AB) har rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet för reparation och tillsyn av Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen, eller vid hot om skada och förstörelse. Pick up Storage (Skraggen AB) skall i skälig tid i förväg underrätta Kunden om de planerade åtgärderna samt, om Kunden inte är närvarande när åtgärderna vidtas, dokumentera dessa på lämpligt sätt, såvida det inte är fråga om åtgärder i anledning av omedelbart hot om skada eller förstörelse. 

Andrahandsuthyrning och ansvar för utomstående m m

9.1 Kunden har inte rätt att låta annan förvara gods i, eller på annat sätt utnyttja det upplåtna Förvaringsutrymmet utan Pick up Storage (Skraggen AB) skriftliga medgivande. Kunden får inte hyra ut förrådet eller del av detta utan Pick up Storage (Skraggen AB) skriftliga medgivande.

9.2 Kunden intygar att denne är ägare av det förvarade godset i Förvaringsutrymmet. Kunden, skall dock alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet vid vistelse inom Förvaringsanläggningen.

Obligatoriskt försäkringsskydd

10.1 Kund skall hålla egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet försäkrat. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av sådan egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet och gälla under hela Avtalets giltighetstid.

10.2 Det åligger Kunden att teckna en särskild egendomsförsäkring genom sitt försäkringsföretag. Försäkringen gäller för Kunden i egenskap av försäkringstagare såsom ägare till försäkrad egendom. Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden om försäkringen varit i kraft och för egendom som förvaras i Förvaringslokalerna. Utnyttjar Kunden vår hämt och lämn – service och har packat sitt bohag själv ska kunden teckna en objektförsäkring.

Personuppgifter

11.1 Skraggen AB behandlar Kundens personuppgifter i syfte att administrera kundavtalet, samt tillhandahålla information om sina tjänster.

11.2 Skraggen AB behandlar alltid Kundens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning.

11.3 För vidare information om Skraggen AB´s  personuppgiftsbehandling, se Behandling av kunders personuppgifter. Du kan när som helst tacka nej till att fortsättningsvis erhålla sådan information genom att kontakta företaget.

Överlåtelse

12.1 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Pick up Storage (Skraggen AB) skriftliga medgivande.

12.2 Företaget äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Pick up Storage (Skraggen AB) koncern utan föregående godkännande av Kunden.

Meddelande

13.1 Kunden skall skriftligt meddela Företaget adressändringar.

13.2 Kunden anses ha fått del av meddelande fem vardagar efter avsändande genom brev, mejl eller fax som sänts till av Kunden angiven adress.

Tvist

14.1 Tvist mellan Kund och Företaget skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

Behandling av kunders personuppgifter

(Skraggen AB Org nr: 556893-8491)

Vår Integritetspolicy
Integritetsnotis och samtycke
Detta integritetsmeddelande förklarar hur information om dig samlas in och används. Den här hemsidan
drivs av Skraggen AB. Vi tar din integritet på stort allvar och ber dig om att noggrant läsa denna integritetspolicy då den innehåller
viktig information om:
• de personliga uppgifter vi samlar in om dig,
• vad vi använder dina uppgifter till, och
• vem dina uppgifter kan komma att delas med.
Vilka vi är
Pick up Storage Skraggen AB (”vi” eller ”oss”) fungerar som ”uppgiftshanterare” i den mening som General
Data Protection Regulations avser. Detta innebär att vi ansvarar för och hanterar dina personliga uppgifter.
Den person som är ansvarig för hur vi hanterar personliga uppgifter är
Cecilia Philogéne
cecilia@pickupstorage.se
Vilken information samlar vi in? Personliga uppgifter som du ger oss
Vi samlar in personliga uppgifter om dig (som till exempel ditt namn, din adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum, betalningsuppgifter när du registrerar dig för att delta i eller motta tjänster från oss, som till
exempel att få ett kostnadsförslag via nätet, livechatta, boka en enhet, hantera ditt konto, med mera, antingen på nätet eller
i person när du skriver på ett förvaringskontrakt. Vi samlar även in personliga uppgifter när du kontaktar oss, skickar feedback till oss, svarar på kundundersökningar, deltar i tävlingar. Vår hemsida använder även så kallade cookies (se ”Användning av cookies” längre ner) och samlar in IP-adresser (ett nummer som kan identifiera en specifik dator eller enhet på nätet).
Personliga uppgifter från tredje part
Vi kan ibland få information om dig från andra källor (till exempel kreditreferensagenturer) som vi lägger till
den information vi redan har om dig, för att hjälpa oss att ge dig våra tjänster och för att förbättra och
individanpassa våra tjänster till dig.
Personliga uppgifter om andra individer
Om du ger oss information å en annan persons vägnar bekräftar du att den personen har utnämnt dig att
agera å hans/hennes vägnar och har gått med på att du kan:
• ge samtycke gällande hanteringen av hans/hennes uppgifter;
• motta dataskyddsmeddelanden å hans/hennes vägnar; och
• ge samtycke till förflyttning av hans/hennes personliga uppgifter utomlands.
Känslig personlig information
Vi ber vanligtvis inte om några känsliga personliga uppgifter. Vi ber dig endast om känsliga personliga uppgifter om det behövs av en specifik anledning, till exempel om vi tror att du upplever problem med att hantera ett konto på grund av sjukdom. Om vi ber om sådan information kommer vi att förklara varför vi ber om den och hur vi planerar att använda den.
Bohag 2010

ALLMÄNNA FLYTTBESTÄMMELSER FÖR KONSUMENT

Fastställda efter överenskommelse mellan Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) å ena sidan samt Konsumentverket å andra sidan.

Tillämplighet m.m.

Dessa bestämmelser ska tillämpas mellan en konsument och en transportör, i sin egenskap av näringsidkare, på uppdrag om flyttning av bohag inom Sverige. Bestämmelserna är även tillämpliga då uppdraget beställs av annan för konsuments räkning. Dessa bestämmelser gäller tills vidare och får endast ändras av Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Möbeltransportörers Förbund efter överläggning med Konsumentverket. Transportören är ansvarig enligt dessa bestämmelser för hela uppdraget även om någon annan på transportörens uppdrag genomför hela eller delar av flyttuppdraget.

Med begreppet bohag avses i dessa bestämmelser alla föremål och flyttgods som omfattas av transporten.

Flyttuppdragets omfattning

Uppdraget omfattar transport av bohag mellan en eller flera avtalade av‐sändar och mottagaradresser inklusive lastning och lossning på respektive plats. Uppdragets närmare omfattning framgår av avtalet. Konsumenten ska erhålla ett exemplar av avtalet snarast efter beställning, dock innan uppdraget påbörjas. Uppdraget ska anses påbörjat när transportören får tillgång till bohaget för packning eller om packning inte ingår i avtalet när förflyttningen av bohaget börjar. Uppdraget ska anses avslutat när bohaget har lossats på mottagaradressen, eller om packning ingår, när transportören har packat upp bohaget.

Uppdraget kan även omfatta tillfällig magasinering, dock högst trettio dagar, om magasineringen tillhandahålls av transportören som ett led i flyttuppdragets utförande. Om uppdraget huvudsakligen rör magasinering eller lagring gäller särskilda bestämmelser.

Om inte annat har avtalats omfattar uppdraget inte:

 1. a) transport av s.k. motorsängar, flyglar, biljardbord eller andra onormalt

tunga eller skrymmande föremål,

 1. b) från‐ eller inkoppling av fast belysningsarmatur, datorer och annan elek‐

tronisk utrustning,

 1. c) nedtagning och uppsättning av inredningsdetaljer som fasta hyllor, gar‐

diner, draperier, tavlor, speglar eller installationer som radio‐ och TV‐antenner med tillhörande ledningar,  

 1. d) transport av värdesaker som pengar, värdepapper, föremål av ädla metaller, smycken eller därmed jämförliga värdesaker,
 2. e) transport av föremål som kan vålla skada på person eller egendom så‐som brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande ämnen, vapen och ammunition mm,
 1. f) transport av vin och sprit till den del värdet överstiger femton procent av prisbasbeloppet enligt lag (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks,
 1. g) transport av levande djur och växter,
 2. h)  tömning av vattensäng,
 3. i)  flyttstädning,
 4. j) temperaturkänsligt gods,
 5. k)  demontering av möbler som på grund av dess konstruktion inte lämpligen bör demonteras, t.ex. limmade och/eller spikade möbler eller
 6. mer omfattande demontering eller montering.  
 7. Transportörens skyldigheter

Transportören ska utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt och med tillbörlig omsorg vårda konsumentens bohag och övrig egendom. Transportören ska också med tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intressen och samråda med konsumenten i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Om det har avtalats att konsumenten själv ska packa bohaget bör transportören ge konsumenten råd och anvisningar så att skador kan undvikas. Konsumenten ansvarar dock för alla skador som kan anses bero på brister i packningen eller demonteringen som denne själv utfört. Transportören ska ge konsumenten vägledning vid lämnandet av uppgifter som har betydelse för uppdraget. Om konsumenten har gjort upp en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt punkt 4, stycke 5, ska transportören kontrollera mot förteckningen när uppdraget påbörjas och när det slutförs. Har konsumenten själv packat hela eller delar av bohaget gäller transportörens kontroll endast det synliga bohaget.

 1. Konsumentens upplysningsskyldighet. Konsumenten ska lämna information som denne inser eller borde inse är av betydelse för uppdragets utförande. Har uppdraget föregåtts av besiktning är konsumenten dock inte skyldig att lämna sådan information som transportören inhämtat eller borde ha inhämtat vid en sådan besiktning.  

Information enligt ovan kan avse:

 1. a)  omfattningen av bohaget, boyta och biutrymmen på avsändar‐ och mottagaradresserna
 1. b)  begränsad framkomlighet, förekomst av fungerande hiss och dess lastförmåga vid avsändar‐ och mottagaradresserna,
 1. c) särskilt tunga, skrymmande eller stora föremål såsom piano, större skåp, biljardbord etc.,
 1. d)  bohag som på grund av sin beskaffenhet kan orsaka person‐ eller sakskada,
 1. e) särskilt värdefulla och/eller ömtåliga föremål eller grupp av sådana föremål. Med särskilt värdefulla föremål avses föremål som kan antas ha ett högre marknadsvärde än ett halvt prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks. Med ömtåliga föremål avses föremål som består av sköra material såsom glas, porslin, kristall, äldre/antika föremål o. dyl. samt elektronisk utrustning. Med grupp av föremål avses grupp av sammanhörande föremål såsom musikanläggning, set, serie eller serviser etc.

Om konsumenten inte lämnar här angivna upplysningar kan konsumenten själv få svara för skador på bohaget, enligt vad som framgår i punkt 12. Konsumenten bör i eget intresse upprätta en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål, t.ex. tavlor och antikviteter och ange ett uppskattat marknadsvärde för varje föremål. Om konsumenten trots begäran från transportören inte lämnar upplysningar om bohag som kan skada sak eller person, och transportören bedömer att risk för sådan skada föreligger som inte lämpligen kan avvärjas på annat sätt, har transportören rätt att oskadliggöra den del av bohaget på konsumentens bekostnad.  

Tilläggsarbete

Om det framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget bör utföras (tilläggsarbete) ska transportören underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar. Transportören är inte skyldig att följa sådan anvisning som kan medföra

hinder i den normala verksamheten eller skada för avsändare eller mottagare av annan sändning. Transportören ska snarast underrätta konsumenten om att transportören inte kan följa sådan anvisning.  Om konsumenten inte kan nås inom rimlig tid får transportören utföra tilläggsarbetet;  

 1. a)  om priset är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för flyttuppdraget, eller
 1. b)  om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört.

Transportören är skyldig att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan upp‐skjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten

om konsumenten inte kan nås eller om denne begär det. Vid ersättning för tilläggsarbete ska gälla vad som står i punkten 7.2.

Hinder vid uppdragets utförande

Visar det sig att det är omöjligt att fullgöra bohagstransporten på det sätt som överenskommits, ska transportören inhämta anvisning från konsumenten. Medger omständigheterna att befordringen utförs på annat sätt än som överenskommits och har transportören inte inom skälig tid kunnat erhålla anvisning av konsumenten, åligger det transportören att vidta de åtgärder som synes denne bäst tillgodose konsumentens intresse.

Pris och betalning

7.1 Priset

Transportören ska lämna fast prisuppgift om inte annat avtalats.  Om annat pris än fast pris har avtalats, ska principerna för beräkning av priset framgå av avtalet. Om transportören har lämnat ungefärlig prisuppgift får detta inte överskridas med mer än femton procent. Priset för flyttuppdraget ska anges i avtalet och ska alltid inkludera mervärdesskatt.

7.2 Pristillägg

Om uppdraget fördyras på grund av något som konsumenten ansvarar för och som transportören inte kunnat förutse vid avtalets ingående, har transportören rätt till skäligt pristillägg utöver avtalat pris. Om orsak till pristillägg uppstår ska transportören omedelbart underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar

 

Har du frågor?

Prata med en förrådsexpert!

08- 128 79 000

Vardagar 10:00-16:00