PRATA MED EN FÖRRÅDSEXPERT 08-128 79 000

Allmänna Bestämmelser

 (Skraggen AB Org nr: 556893-8491)

Upplåtelseavtal och villkor

      1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under hyrestiden förvara gods hos Pick up Storage (Skraggen AB) (56893-8491) förvaringslokaler.

1.2 Upplåtelsen av Förvaringsutrymmet och förvaringen sker på de villkor som anges i de allmänna bestämmelserna tillsammans med Avtalet. Utnyttjar Kunden Pick up Storage´s  (Skraggen AB) (56893-8491) hämtservice och leverans gäller även de villkor som anges i Bohag 2010, bifogat detta Avtal, vilka gemensamt formar Avtalet.

1.3. Kunden ska vi upphämtningstillfället ha lämnat in en fullständig inventarielista, ha packat och förseglat alla lådor, samt skyddat möblerna eller större lösa föremål med emballage efter erkända standardföreskrifter för säker packning. Kartonger som packats av Kunden ska tåla normal behandling, vilket innebär att de ska kunna staplas på varandra samt tippas för att köras på pirra. Pick up Storage (Skraggen AB) ersätter ej skador på känsliga golv, exempelvis hjulspår från pirra, vägg, trapphus eller dörr – det åligger kunden att själv skydda golv, väggar och dörrar alt instruera firman att inte köra in med pirra på dessa golv. Golv skall tåla all typ av normal hantering vid flytt av möbler. Pick up Storage (Skraggen AB) har rätt att vägra Kunds saker om dessa inte är emballerade eller packade i hela, rena och förseglade kartonger, och/eller har anledning att tro att det finns förbjudna saker i enlighet med punkt 6.2 och 6.3. Om Kunden inte lämnar fullständig inventarielista har Pick up Storage (Skraggen AB) rätt att inventera och registrera alla föremål till en kostnad av 996kr/timmen inklusive moms. Alla saker ska stå på trottoar, om inte särskild överenskommelse därom träffats. 

1.4 Utnyttjar kunden Bärhjälp inifrån hem, kontor, vind eller källare kan Pick up Storage (Skraggen AB) anlita en tredjepart. Detta är en tilläggstjänst och debiteras 796 kr/timmen inklusive moms vardagar. Vid flytt av tredjepart gäller tredjeparts allmänna bestämmelser och villkor. Kunden ska erlägga en depositionsavgift till Pick up Storage (Skraggen AB) senast 7 dagar innan flytt, som sedan dras av mot den faktiska kostnaden.  

Hyrestid och uppsägningstid

2.1 Avtalet gäller tills vidare.

2.2 Uppsägning av Avtalet kan ske av Pick up Storage (Skraggen AB) eller Kunden skriftligen senast 30 dagar innan bokad upphämtning vid varulager eller utkörning, i annat fall förlängs avtalet ytterligare en månad.

2.3 Har Förvaringsutrymmet sagts upp skall godset vara tömt och avhämtad, senast 60 dagar efter uppsagt kontrakt om ingen annan överenskommelse träffats. För bortforsling av gods utgår en serviceavgift, enligt vid var tid gällande prislista.

2.4 Pick up Storage (Skraggen AB) är berättigat att säga upp Avtalet i förtid om Kunden: a) använder Förvaringsutrymmet i strid med Avtalet; b) dröjer med betalning av hyra, moms eller andra avgifter med mer än 30 dagar.

 1. Hyra och avgifter samt ändringar i Avtalet

3.1 Om Kund vid upphämtningstidpunkten har mer eller mindre än den bokade förvaringsytan justeras månadshyran och upphämtningskostnaden efter den rådande prislista. Är förvaringstiden kortare än tre (3) månader tillkommer en upphämtningskostnad enligt vår prislista vid korttidsförvaring.

3.2 Möbler/ting som väger ca 100kg eller mer debiteras tunglyftkostnad med 1200kr/st och ska alltid förbokas. Vi tar inte emot tunglyftsobjekt som ska hämtas över 2tr om lämplig hiss ej finns tillgänglig. Vi tar inte emot objekt som väger mer än 150kg.

3.3 Kunden har möjlighet att besöka sitt förråd på en förbokad tid. Bokning ska ske senast sju (7) arbetsdagar i förväg till kundsupport@pickupstorage.se. Vi debiterar framtagning förråd 99kr/kvm och besök 500kr/tim ink moms alla helgfria vardagar och 996kr/tim ink moms lördag och söndagar. Minsta debiterad tid är 30 min. Inlämning en (1) kvadratmeter (kvm) eller mer kostnadsfritt alla dagar. Inlämning under en (1) kvadratmeter (kvm) 500kr/tim ink moms alla helgfria vardagar och 996kr/tim ink moms lörd-sönd. Minsta debiterad tid är 30 min.

3.4 Avbokning/ombokning senare än 48h innan avtalad starttid för upphämtning/utkörning debiteras kunden en (1) månadshyra, men som minst 500 kr. Avbokningar senare än 24h innan avtalad starttid för upphämtning/utkörning debiteras kunden en (1) månadshyra, men som minst 1000 kr.

3.5 Hyran jämte eventuell moms och andra avgifter skall betalas senast 10 dagar efter fakturadatum. Hyran betalas antingen mot faktura (fakturaavgift på 150 kr tillkommer) eller via abonnemangstjänster GoCardless. Om den automatiska betalningen misslyckas tillkommer en administrationsavgift på 200kr för manuell hantering av betalningen.

3.6 Vid rut-avdrag tillkommer en handläggningsavgift på 50kr. Rut-avdraget dras av vid betalning. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att fak­tu­re­ra res­te­ran­de be­lopp vid av­slag från Skat­te­ver­ket.

3.7 Angiven yta är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, förekomst av balkar etc. Om Kunden bedriver momspliktig verksamhet, kan moms tillkomma på hyran och särskilda tjänster.

3.8  Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse enligt 2 § lag (1981:789) om ersättning för inkassokostnader samt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader, jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från fakturans förfallodag, dock minst 100 kronor. Tilläggstjänster så som exempelvis bärhjälp betalas på plats med kort efter utförd tjänst.

3.9 Hyran är fast under de första 6 månaderna, därefter har Pick up Storage (Skraggen AB) rätt att göra skälig ändring av hyran. Sådan ändring skall skriftligen meddelas Kunden senast 30 dagar innan ändringen skall träda i kraft. Pick up Storage (Skraggen AB) har rätt att vidta ändringar av Allmänna Bestämmelser med ikraftträdande 30 dagar efter det att de nya villkoren offentliggjorts eller meddelats Kunden. Kunden har rätt att säga upp Avtalet efter villkorsändringstidens ikraftträdande i enlighet med punkt 2.2.

3.10 Vid 10 dagars dröjsmål, eller längre, med betalning av hyresavgift och/eller eventuell moms har Pick up Storage (Skraggen AB) rätt att vägra Kunden tillgång till Förvaringslokalerna.

3.11 Fakturaavgift och kreditavgift utgår enligt vid var tid gällande prislista.

 1. Depositionsavgift

4.1 Pick up Storage (Skraggen AB) kan begära att Kunden skall erlägga en depositionsavgift vid Avtalets undertecknande eller senare. Om Kunden inte erlägger sådan depositionsavgift har Pick up Storage (Skraggen AB) rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Depositionsavgift återbetalas vid Avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Pick up Storage (Skraggen AB) till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som Kunden skall svara för.

 1. Panträtt m m i förvarat gods.

5.1 Pick up Storage (Skraggen AB) har panträtt i förvarat gods till säkerhet för all hyra och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta Avtal. Om godset förkommer eller förstörs, har Pick up Storage (Skraggen AB) istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller annan.

5.2 Om betalning inte sker i tid, har Pick up Storage (Skraggen AB) rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden rätt att behålla, försälja eller låta förstöra godset utan ersättningsskyldighet till Kunden.

 1. Förvarat gods

6.1 Kunden förbinder sig att vid Avtalets tecknande uppge verkligt värde på förvarat gods samt att informera Pick up Storage (Skraggen AB) när en väsentlig värdeförändring sker.

6.2 Endast torrt gods får förvaras i det anvisade Förvaringsutrymmet och således inga vätskor eller gaser eller annat gods som lätt kan övergå till annan form från fast form. Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvaringsutrymmet. Godsets totala vikt får inte överstiga 250 kg/m², om inte särskild överenskommelse därom träffats.

6.3 Det är förbjudet att förvara explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt, eller på annat sätt skadligt gods, i Förvaringsutrymmet liksom gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet i Förvaringsutrymmet förvaringsanläggningen eller omgivningen samt gods som på grund av sitt värde eller egenskaper inte är lämpligt att förvara i Förvaringsutrymmet såsom kontanter, smycken, pälsverk och liknande. Följande är exempel på förbjudet gods, men ej begränsat till: livsmedel eller annat gods som kan dra till sig skadeinsekter, levande djur, lättantändliga material eller vätskor, såsom bensin, olja, färg eller rengöringsmedel, vapen, ammunition, sprängämnen, kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen, miljöfarligt avfall, asbest, gasbehållare samt alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd eller vars innehav annars är belagt med straffansvar, såsom narkotiska preparat, läkemedel, gods som frånhänts annan genom brott (Stöldgods) m.m. Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom, är Kunden skyldig att genast avlägsna godset. För det fall deponerat gods vid inlämning till Pick up Storage (Skraggen AB) innehåller ohyra eller annan olägenhet, som kräver sanering, kommer Kunden att ställas ekonomiskt ansvarig för dylik sanering.

6.4 Pick up Storage (Skraggen AB) åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar inte för direkta eller indirekta skador på eller förlust av förvarat och upphämtat gods.

 1. Förvarat gods, frakt, användning och skötsel

7.1 Det är Kundens ansvar att lådor och förvarat gods är säkert och ordentligt packat och emballerat i enlighet med föreskrifter för säker packning. För inträffad skada på, eller i, Förvaringsutrymmet, i hemmet och under frakt är Kunden alltid ansvarig om förvarat gods inte har paketerats eller emballeras i enlighet med föreskrifter för säker packning. Det åligger kunden att instruera Pick up Storage (Skraggen AB) att inte köra med pirra på ömtåliga golv eller genom smala ömtåliga passage. Kunden är även ansvarig för skador som Kunden eller Kundens egendom orsakar på Förvaringsanläggningen, omgivningen eller

andra kunders egendom. Pick up Storage (Skraggen AB) tar ej ansvar för skador uppkomna på grund av fästen, skruvar och annat som sticker ut från möbler. Sådant måste tas bort eller täckas med för ändamålet fullgott emballage.

7.2 Det åligger Kunden att besiktiga samtliga objekt innan emballaget tas bort. Om olyckan har varit framme och något i ditt bohag skadats ska detta meddelas Pick up Storage (Skraggen AB) omgående, senast 7 dagar efter utkörning. Pick up Storage (Skraggen AB) ska ha möjlighet att besiktiga skadan innan emballaget tas bort. Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar inte för skador om emballaget tagits bort. Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar ej för möbler som inte håller för normal hantering vid flytt, exempelvis garderober, stenskivor, marmorskivor, betongskivor och kristallkronor. Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar ej för: levande växter, golv- och taklampor, tv-apparater, dator-apparater eller skärmar som ej ligger i sin originalförpackning.  

7.3 Kunden skall se till att allt förvarat gods tas bort vid utflyttning. Om Kunden inte gör detta har Pick up Storage (Skraggen AB) rätt att tömma på Kundens bekostnad. Kunden är då skyldig att betala de faktiska kostnader för utrymning, och/eller förvaring av godset, dock minst 300 kr.

 1. Tillgång och tillsyn

8.1 För tillgång till Förvaringsanläggningarna krävs en förbokad tid. Bokningen ska ske via mejl till kundsupport@pickupstorage.se och/eller telefonsamtal med kundsupport på Pick up Storage senast 7 dagar i förväg.

Pick up Storage (Skraggen AB) ansvarar inte för tillfälliga hinder i Kundens tillgång till Förvaringsutrymmet p.g.a. elavbrott, snöhinder, tekniska problem och liknande eller på annat förhållande som ligger utanför Pick up Storage (Skraggen AB) kontroll.

8.2 Pick up Storage (Skraggen AB) har rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet för reparation och tillsyn av Förvaringsutrymmet eller Förvaringsanläggningen, eller vid hot om skada och förstörelse. Pick up Storage (Skraggen AB) skall i skälig tid i förväg underrätta Kunden om de planerade åtgärderna samt, om Kunden inte är närvarande när åtgärderna vidtas, dokumentera dessa på lämpligt sätt, såvida det inte är fråga om åtgärder i anledning av omedelbart hot om skada eller förstörelse. Om Kunden inte mejlat en inventarieförteckning till Pick up Storage (Skraggen AB) senast 24 timmar innan bokad upphämtning frånsäger sig Pick up Storage (Skraggen AB) ansvaret över de objekt som lämnats in. Kund kan därmed inte avkräva någon ersättning vid förlust eller skada på dessa objekt. Det är endast de avcheckade inventarierna, bifogade detta kontrakt, som anses vara mottagna av Pick up Storage (Skraggen AB).

 1. Andrahandsuthyrning och ansvar för utomstående m m

9.1 Kunden har inte rätt att låta annan förvara gods i, eller på annat sätt utnyttja det upplåtna Förvaringsutrymmet utan Pick up Storage (Skraggen AB) skriftliga medgivande. Kunden får inte hyra ut förrådet eller del av detta utan Pick up Storage (Skraggen AB) skriftliga medgivande.

9.2 Kunden intygar att denne är ägare av det förvarade godset i Förvaringsutrymmet. Kunden, skall dock alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet vid vistelse inom Förvaringsanläggningen.

 1. Obligatoriskt försäkringsskydd

10.1 Kund skall hålla egendom som förvaras i Förvaringsutrymmet försäkrat. Försäkringsskyddet skall omfatta hela det gällande faktiska värdet av sådan egendom som Kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet och gälla under hela Avtalets giltighetstid.

10.2 Det åligger Kunden att teckna en särskild egendomsförsäkring genom sitt försäkringsföretag. Försäkringen gäller för Kunden i egenskap av försäkringstagare såsom ägare till försäkrad egendom. Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden om försäkringen varit i kraft och för egendom som förvaras i Förvaringslokalerna.

 1. Personuppgifter

11.1 Kunden samtycker till att Pick up Storage (Skraggen AB) behandlar, inhämtar och lämnar ut uppgifter om Kunden för informationsändamål och marknadsföring.

11.2 De personuppgifter om Kunden som behandlas är nödvändiga för att Avtalet skall kunna administreras och för att avtalsförpliktelser skall kunna fullgöras, samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag.

11.3 Uppgifterna kommer från Kunden eller annat bolag som Pick up Storage (Skraggen AB) samarbetar med. Personuppgifterna utgör bland annat underlag för marknads– och riskanalys, affärs– och metod-utveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt.

11.4 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som Pick up Storage (Skraggen AB) samarbetar med, eller till myndigheter.

11.5 Begäran om vilka personuppgifter som behandlas skall vara skriftlig och ställas till “PUL-ansvarig” på Pick up Storage (Skraggen AB) adress enligt Avtalet.

 1. Överlåtelse

12.1 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Pick up Storage (Skraggen AB) skriftliga medgivande.

12.2 Företaget äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Pick up Storage (Skraggen AB) koncern utan föregående godkännande av Kunden.

 1. Meddelande

13.1 Kunden skall skriftligt meddela Företaget adressändringar.

13.2 Kunden anses ha fått del av meddelande fem vardagar efter avsändande genom brev, mejl eller fax som sänts till av Kunden angiven adress.

 1. Tvist

14.1 Tvist mellan Kund och Företaget skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRVARAT GODS: SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING

Har du frågor?

Prata med en förrådsexpert!

08- 128 79 000

Vardagar 10:00-16:00